لیگ برتر اسکاتلند
۱۵ مرداد ۱۳۹۶ ۱۴:۰۰ پایان آبردین ۲ - ۰ همیلتون ۱ - ۰
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ ۱۱:۳۰ پایان سلتیک اسکاتلند ۴ - ۱ میدلوتیان اسکاتلند ۱ - ۰
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ ۱۴:۰۰ پایان Dundee ۱ - ۲ راس کاونتی ۰ - ۱
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ ۱۴:۰۰ پایان هیبرنین ۳ - ۱ Partick Thistle ۲ - ۱
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ ۱۴:۰۰ پایان کیلمارنوک ۱ - ۲ جانستون ۰ - ۱
۱۵ مرداد ۱۳۹۶ ۱۲:۳۰ پایان مادرول ۱ - ۲ گلاسکو رنجرز اسکاتلند ۱ - ۱
تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده امتیاز
۱ آبردین ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲ سلتیک اسکاتلند ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳ هیبرنین ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴ مادرول ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵ کیلمارنوک ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ میدلوتیان اسکاتلند ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷ گلاسکو رنجرز اسکاتلند ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۸ Dundee ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ Partick Thistle ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ راس کاونتی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱ همیلتون ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲ جانستون ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰